Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2010


Προϋποθέσεις, τα οικονομικά εισοδηματικά κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στους Δικαιούχους Άτομα με Αναπηρία των Δελτίων Μετακίνησης για το έτος 2010.
Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.109583/6.9.2010 Διευκρινιστική Εγκύκλιος βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 560/30.04.2010) στην οποία καθορίζονται τα σχετικά.
Επισημαίνεται ότι επειδή δεν έχει υπογραφεί συμφωνητικό με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ισχύει η έκπτωση 50% στις διαδρομές του εσωτερικού Δικτύου του Ο.Σ.Ε. για τις κάρτες του έτους 2010.
Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο, οι Δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα Δελτία Μετακίνησης τόσο από τις αρμόδιες Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου ανήκουν όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι τις 30.09.2010 και έκτοτε θα χορηγούνται μόνο από τις αρμόδιες Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι.
Στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης στα αστικά μέσα συγκοινωνίας, εφόσον:
Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω) και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α. Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. (Ε.Θ.Ε.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ., ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ [ΤΡΑΙΝΟΣΕ] για το τμήμα της γραμμής του από το σταθμό Μαγούλα έως το σταθμό Αεροδρομίου)
β) στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Θ.
γ) και στις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού.
Από τα ως άνω εξαιρούνται οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους και λαμβάνουν το Δελτίο-Κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
Στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις Δ/νσεις και στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Διευκρινίζεται ότι:
α) Όσοι λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τις Δ/νσεις και τα τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης
β) Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά
γ) Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξής τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα (Α) που σημαίνει αναπηρία. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της
δ) Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Νομαρχιών δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δ/νσεων και των Τμημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 αντίστοιχα
ε) Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.
3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
6. Για την έκδοση νέας κάρτας δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού πρέπει να συνυποβάλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.
7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης πρέπει να συνυποβάλουν, εκτός των άλλων, και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
8. Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, για να λάβουν δελτίο μετακίνησης, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι: α) για την ανανέωση των Δελτίων και των κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2010 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2010 και β) για την έκδοση νέων Δελτίων και κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2010 και λήξης η 30η Σεπτεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου