Ο «Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών Α.Μ.Ε.Α» ιδρύθηκε το 2008 στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός του συλλόγου είναι η καλυτέρευση της ζωής των αθλητών Α.Μ.Ε.Α, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών αλλά και με άλλα μέλη και φορείς της κοινωνίας. Ο σύλλογος πραγματοποιεί τους στόχους του με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Προγράμμα SOS για προσλήψεις μεσω ΟΑΕΔ με προτεραιότητα τα ΑΜΕΑ

Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών έως και 100% για 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με προτεραιότητα τα ΑΜΕΑ και τους ανέργους άνω των 50 ετών, πρόκειται να εφαρμόσει από τον επόμενο μήνα ο ΟΑΕΔ, μετά από πρόταση που αναμένεται να δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα από το υπουργείο Εργασίας.

Ο προϋπολογισµός για το πρόγραµµα είναι 992.000.000 ευρώ και σκοπός του είναι η επιχορήγηση θέσεων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα µε την επιχορήγηση του κόστους που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για διάστηµα 18 µηνών.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα oaed.gr θα μπορούν να απασχολήσουν από έως και ογδόντα εργαζοµένους, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν τουλάχιστον ίσο αριθµό µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγουµένων.

Επιδότηση έως και 100%
Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται 100% για τα άτοµα µε αναπηρία και ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 2.000 ευρώ.
Επίσης, αποδίδεται στο 100% για εργαζοµένους 50 ετών και άνω και ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 1.800 ευρώ.
Στο100% για τους κοινούς εργαζοµένους. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/ επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 1.300 ευρώ.
Η διάρκεια του συνολικού προγράµµατος ορίζεται σε 18 µήνες, εκ των οποίων οι 12 αφορούν επιχορήγηση και οι λοιποί 6 µήνες δέσµευση.

Οι προϋποθέσεις για εργαζόμενους - επιχειρήσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο σύστημα είναι να μην έχουν προβεί σε µείωση προσωπικού, κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής.
'Αλλη προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί στην επιχείρηση τουλάχιστον ίσος αριθµός µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγουµένων, για δεκαοκτώ 18 συνεχείς µήνες.
Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι πρέπει να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό και να συνεχίσουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για διάστηµα 18 µηνών.
Ακόμα, οφείλουν να εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύµβασής τους έως τη λήξη του προγράµµατος. Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ε. ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα.

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http: //ait. oaed. gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτηµένο στην ίδια ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου